26. listopadu jsme navštívili Dětský domov Hrabová s naším strukturovaným dramatem Magda.

Díky projektu Vteřiny poté Cesta z labyrintu samostatného života jsme na konci listopadu navštívili DD Hrabová. Naše Magda byla součástí již třetího výjezdu, který tým projektu v domově realizoval.

Dopoledne se děti pod vedením kolegyně Ingrid Hanzlíkové z organizace Lumos věnovaly tématu změny. Rozebírali jsme s nimi situace jako je změna vychovatele, odchod kamaráda z dětského domova i záležitosti běžného chodu zařízení, např. stravování. Velkým tématem byla komunikace s vychovateli/kami a (ne)možnost dětí uplatnit svůj názor. Paralelně s programem pro děti probíhalo i setkání vychovatelů/ek pod vedením Olgy Kusé, na kterém se probírala partnerská komunikace a zapojování dětí do rozhodování o jejich životě v dětském domově.

Odpoledne jsme se věnovali příběhu Magdy, která odešla z dětského domova s touhou po vlastní rodině a spokojeném životu. Po svém odchodu se však dostala do řady obtížných situací - matka ji nepřijala k sobě domů, kývla na práci na černo, otěhotněla s mužem, který pil, rozhazoval peníze a Magdu ponižoval. Příběh z velké části utvářely samotné děti, které hledaly východiska z Magdiny situace, radily jí, zkoumaly motivy jejího chování. V průběhu odpoledne jsme zažili řadu velmi silných momentů, z nichž bylo patrné, že děti o Magdině příběhu velmi přemýšlí a že je prožitkové drama přimělo k hlubšímu uvažování nad odchodem do samostatného života.

Součástí výjezdů do dětských domovů je kromě tématických bloků vždy i úvodní komunita, kde děti mohou sdělit své aktuální nálady a potřeby, a závěrečná komunita, během níž je reflektován uplynulý program a nastíněno téma dalšího setkání. Dopolední i odpolední komunita je prostorem pro sdílení a nastavování nového způsobu komunikace na úrovni dítě-vychovatel/ka. Vychovatelé/ky i děti se během ní pod vedením Olgy Kusé učí, jak si vzájemně naslouchat, vnímat své potřeby a být si ve vzájemné komunikaci partnery a nikoli protivníky.

 

 

  Podporujeme změnu

Posláním KDivU je podpořit jednotlivce a skupiny čelící různým formám útlaku ve společnosti. Prostřednictvím divadla otevírat dialog vedoucí k uvědomění si vlastní životní situace, práv a síly ke změně.

  Vedeme dialog

Účastníme se odborných workshopů, festivalů a kulatých stolů na téma Divadla utlačovaných. Spolupracujeme s dalšími skupinami v ČR i v zahraničí a organizujeme setkání s osobnostmi Divadla utlačovaných.

  Festival

Pravidelně organizujeme festival divadla utlačovaných DIVUFEST, jehož součástí jsou workshopy se zahraničními lektory a prezentace aktuálních projektů v ČR i v zahraničí.

Divadlo utlačovaných

Divadlo utlačovaných bylo vytvořeno v 70. letech brazilským vizionářem Augustem Boalem jako forma společného učení, využívajícího divadla jako nástroje pro změnu. Původně byl tento nástroj vyvinut při Boalově práci s rolníky a dělnickou nejchudší společenskou vrstvou, ale nyní je používán po celém světě pro politický a sociální aktivismus, řešení konfliktních situací, komunitní práci, terapii, a legislativní otázky. Inspirováno Freirovou pedagogikou utlačovaných i divadlo utlačovaných podporuje kritické myšlení a dialog.

A o čem tedy divadlo utlačovaných je? Je více o analyzování, než o akceptování; o kladení otázek, než o dávání odpovědí; je také více o jednání, než o mluvení. V divadle utlačovaných diváci nezůstávají diváky (spectators) ale stávají se aktivními diváky-herci (spect-actors). Navrženo pro neherce, využívá jazyku divadla jako prostředku ke zkoumání života, hledaní snů a tužeb a nalézání budoucnosti. Díky tomuto univerzálnímu prostředku mají všichni přítomní možnost sdílet s ostatními svůj názor na řešený problém. Divadlo utlačovaných tak slouží jako laboratoř ke zkoumání možných alternativ řešení konfliktu, která je ale současně i zábavou.

 

Hlavní techniky divadla utlačovaných:

Divadlo soch – technika odkrývající základní pravdy o společnosti, kultuře, o sobě samém. Používá těla účastníků pro vytváření soch, které znázorňují jejich zkušenosti, pocity, nápady, útlak i touhy.

Divadlo fórum – technika, řešící problém o útlaku, který jev představení nevyřešen. Představení se přehrává znovu, ale diváci mají možnost jej kdykoliv zastavit a vstoupit do něj, a zimprovizovat vlastní návrh řešení problému. Této struktury lze využít ke zkoumání minulosti, současných situací i jako zkoušku pro akce budoucí.

Policajt v hlavě – technika, která umožní zkoumat vnitřní hlasy, strachy, útlak, které nám znemožňují naplňovat naše touhy a žít plně, jak bychom si přáli. Zaměřuje se na vnitřní útlak, ne na vnější.

Duha touhy - na pozadí příběhu o problematickém vztahu dvou lidí se pomocí divadla soch odkrývají silné emoce, touhy i strachy. Toto odhalování brzy opouští hranici původního příběhu a stává se skupinovým objevováním celé duhy charakterů o tom, kdo vlastně jsme.

Neviditelné divadlo - scény o určitém problému, které otevírají veřejný dialog formou veřejného vystoupení, kdy diváci nevědí, že jsou diváky. Specifická forma, která vznikla v Argentině jako politická aktivita v době, kdy nebylo divadlo Boalovi veřejně dovoleno.

Legislativní divadlo – využívá všechny předcházející techniky k tomu, aby zachytilo co nejvíce názorů a konkrétních návrhů od lidí, kterých se dané téma přímo týká a na jejich základě se snažilo o přímé legislativní změny.

Back to Top