Kabinet divadla utlačovaných, který působí pod Katedrou sociální pedagogiky a zaměřuje se na práci se sociálně znevýhodněnými skupinami lidí prostřednictvím dramatických a prožitkových metod, vyrazil v závěru roku 2019 několikrát do Ostravy.

Tam zástupci Kabinetu v rámci projektu „Prevence kriminality a rozvoj finanční gramotnosti prostřednictvím dramatických metod“ odvedli celkem 4 programy:

  •          První tříhodinová dílna byla zaměřena na děti a mládež, které užívají služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Liščina v Ostravě. Cílem dílny bylo zvýšení kompetencí dětí a mládeže v oblasti finanční gramotnosti.
  •         Dále kabinet realizoval 3 celodenní vzdělávací kurzy pro zaměstnance ostravských organizací, které se věnují práci s dětmi, mládeží i dospělými z rizikových skupin (účastníci zastupovali zejména organizace spadající do pracovní skupiny Prevence kriminality v rámci Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava). Cílem těchto vzdělávacích kurzů bylo předat účastníkům takové metody dramatické výchovy, které jsou aplikovatelné v jejich vlastní praxi při vytváření programů prevence kriminality a finanční gramotnosti.

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz).

 

  Podporujeme změnu

Posláním KDivU je podpořit jednotlivce a skupiny čelící různým formám útlaku ve společnosti. Prostřednictvím divadla otevírat dialog vedoucí k uvědomění si vlastní životní situace, práv a síly ke změně.

  Vedeme dialog

Účastníme se odborných workshopů, festivalů a kulatých stolů na téma Divadla utlačovaných. Spolupracujeme s dalšími skupinami v ČR i v zahraničí a organizujeme setkání s osobnostmi Divadla utlačovaných.

  Festival

Pravidelně organizujeme festival divadla utlačovaných DIVUFEST, jehož součástí jsou workshopy se zahraničními lektory a prezentace aktuálních projektů v ČR i v zahraničí.

Divadlo utlačovaných

Divadlo utlačovaných bylo vytvořeno v 70. letech brazilským vizionářem Augustem Boalem jako forma společného učení, využívajícího divadla jako nástroje pro změnu. Původně byl tento nástroj vyvinut při Boalově práci s rolníky a dělnickou nejchudší společenskou vrstvou, ale nyní je používán po celém světě pro politický a sociální aktivismus, řešení konfliktních situací, komunitní práci, terapii, a legislativní otázky. Inspirováno Freirovou pedagogikou utlačovaných i divadlo utlačovaných podporuje kritické myšlení a dialog.

A o čem tedy divadlo utlačovaných je? Je více o analyzování, než o akceptování; o kladení otázek, než o dávání odpovědí; je také více o jednání, než o mluvení. V divadle utlačovaných diváci nezůstávají diváky (spectators) ale stávají se aktivními diváky-herci (spect-actors). Navrženo pro neherce, využívá jazyku divadla jako prostředku ke zkoumání života, hledaní snů a tužeb a nalézání budoucnosti. Díky tomuto univerzálnímu prostředku mají všichni přítomní možnost sdílet s ostatními svůj názor na řešený problém. Divadlo utlačovaných tak slouží jako laboratoř ke zkoumání možných alternativ řešení konfliktu, která je ale současně i zábavou.

 

Hlavní techniky divadla utlačovaných:

Divadlo soch – technika odkrývající základní pravdy o společnosti, kultuře, o sobě samém. Používá těla účastníků pro vytváření soch, které znázorňují jejich zkušenosti, pocity, nápady, útlak i touhy.

Divadlo fórum – technika, řešící problém o útlaku, který jev představení nevyřešen. Představení se přehrává znovu, ale diváci mají možnost jej kdykoliv zastavit a vstoupit do něj, a zimprovizovat vlastní návrh řešení problému. Této struktury lze využít ke zkoumání minulosti, současných situací i jako zkoušku pro akce budoucí.

Policajt v hlavě – technika, která umožní zkoumat vnitřní hlasy, strachy, útlak, které nám znemožňují naplňovat naše touhy a žít plně, jak bychom si přáli. Zaměřuje se na vnitřní útlak, ne na vnější.

Duha touhy - na pozadí příběhu o problematickém vztahu dvou lidí se pomocí divadla soch odkrývají silné emoce, touhy i strachy. Toto odhalování brzy opouští hranici původního příběhu a stává se skupinovým objevováním celé duhy charakterů o tom, kdo vlastně jsme.

Neviditelné divadlo - scény o určitém problému, které otevírají veřejný dialog formou veřejného vystoupení, kdy diváci nevědí, že jsou diváky. Specifická forma, která vznikla v Argentině jako politická aktivita v době, kdy nebylo divadlo Boalovi veřejně dovoleno.

Legislativní divadlo – využívá všechny předcházející techniky k tomu, aby zachytilo co nejvíce názorů a konkrétních návrhů od lidí, kterých se dané téma přímo týká a na jejich základě se snažilo o přímé legislativní změny.

Back to Top